Naar een verlenging van de maatregelen voor het organiseren van de Algemene Vergadering van mede-eigenaars?

26 februari 2021

Naar een verlenging van de maatregelen voor het organiseren van de Algemene Vergadering van mede-eigenaars?

Op een Algemene Vergadering van een vereniging van mede-eigenaars worden belangrijke beslissingen genomen. Zo beslist de Algemene Vergadering bijvoorbeeld over het onderhoud en de herstellingen aan het gebouw, keurt zij de financiële afrekening tussen de mede-eigenaars goed en vaardigt zij de leefregels binnen het gebouw uit.

De Coronapandemie en de hiermee gepaard gaande lock-downs hebben de fysieke organisatie van deze Algemene Vergaderingen sterk beïnvloed.

Het niet of het beperkt kunnen doorgaan van een Algemene Vergadering baart vele mede-eigenaars terecht zorgen.

Wij lijsten voor u op met welke geldende regels u vandaag moet rekening houden bij het organiseren van een Algemene Vergadering van mede-eigenaars :

1.  Sinds eind oktober 2020 mogen geen fysieke vergaderingen van meer dan 4 personen doorgaan (Ministerieel Besluit van 28 en 29 oktober 2020). Deze maatregel geldt momenteel tot 1 maart 2021.

2.  De zogenaamde ‘Coronawet’ ( Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19) voorziet specifieke maatregelen aangaande de organisatie van een Algemene Vergadering van mede-eigenaars :

- Een belangrijke en definitieve wijziging bestaat erin dat een Algemene Vergadering voortaan op afstand kan worden georganiseerd. Deze wijziging werd ingeschreven in het Burgerlijk wetboek en is dus definitief en zal ook na de Coronapandemie blijven gelden.

Deze wijziging betekent dat een Algemene Vergadering voortaan rechtsgeldig via digitale weg kan doorgaan. De uitnodiging tot deze vergadering zal hiervan wel melding moeten maken. 

De vraag rijst of een Algemene Vergadering deels fysiek en deels digitaal kan georganiseerd worden.  Kunnen bijvoorbeeld 3 mede-eigenaars fysiek samenkomen terwijl de rest van de mede-eigenaars dezelfde vergadering digitaal bijwonen ? De Wet zegt niets over de rechtsgeldigheid van dergelijke hybride Algemene Vergadering. Het valt af te wachten hoe de mede-eigenaars en de rechtspraak hiermee zullen omgaan. Om mogelijke discussies hierover te vermijden, organiseert u best de vergadering ofwel fysiek ( momenteel met maximaal 4 personen ) ofwel digitaal.

- Tijdelijk wordt de mogelijkheid geboden om een Algemene Vergadering van mede-eigenaars uit te stellen.

Zo kan uitstel verleend worden voor Algemene Vergaderingen die reeds waren uitgesteld ten gevolge van de Coronapandemie en op 1 oktober 2020 nog niet waren gehouden én voor Algemene Vergaderingen die onder normale omstandigheden zouden doorgaan tussen 1 oktober 2020 en 9 maart 2021.

De syndicus kan deze Algemene Vergaderingen uitstellen naar de eerstvolgende periode van 15 dagen waarin deze volgens het reglement van interne orde moet plaatsvinden. Om de precieze datum te bepalen naar waar de syndicus de vergadering kan uitstellen, zal u dus het reglement van interne orde moeten raadplegen.

Indien een dringende beslissing nodig is of indien één of meerdere mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen van de gemeenschappelijke delen bezitten, aandringen op het organiseren van een Algemene Vergadering dan zal de syndicus een buitengewone algemene vergadering moeten bijeenroepen en kan deze niet uitgesteld worden.

- Als blijkt dat de organisatie van zowel een fysieke als een digitale vergadering niet mogelijk is, kan gebruik gemaakt worden van de schriftelijke procedure ingeschreven in het Burgerlijk Wetboek.

De ‘Coronawet’ voorziet dat tijdelijk wordt afgeweken van unanimiteitsvereiste bij stemming volgens de schriftelijke procedure. Een beslissing kan hierdoor tijdelijk rechtsgeldig schriftelijk worden genomen wanneer meer dan de helft van de leden van de vereniging van mede-eigenaars aan de stemming deelneemt en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Deze versoepeling van de schriftelijke procedure geldt tot en met 9 maart 2021.

De Coronapandemie is op heden nog niet onder controle zodat nieuw wetgevend initiatief op zeer korte termijn te verwachten is. Wij volgen dit verder voor u op.

Als u vragen zou hebben in verband met de vereniging van mede-eigenaars waar u deel van uitmaakt en/of de Algemene Vergadering ervan, aarzel niet om ons te contacteren.


Naar een verlenging van de maatregelen voor het organiseren van de Algemene Vergadering van mede-eigenaars?
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x